Thursday, December 25, 2014

PHOTO: Tariq Sawyer (2014)
Kazakh-Mongolian nomad in the Altai Mountains, Mongolia.

photo: Tariq Sawyer

No comments:

Post a Comment